God man, förvaltare, förmyndare - Tillgångsförteckning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När ditt uppdrag som ställföreträdare (god man, förvaltare, särskild förordnad förmyndare) startar måste du lämna in en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder per den dag du blev förordnad. Är du förälder (förmyndare) ska tillgångarna redovisas per den dag som barnets tillgångar översteg åtta prisbasbelopp eller när tillgångarna kommit den omyndig till del med villkor som särskild överförmyndarkontroll.  

För förordnade ställföreträdare lämnas förteckning in inom två månader från det att tingsrätten beslutade att anordna ställföreträdarskapet. Förmyndare ska lämna förteckning inom en månad.  

 

Tillgångar ska styrkas med kapital-och räntebesked från bank. Om huvudmannen/den omyndige har andra tillgångar ska dessa styrkas med, exempelvis:  

  • Taxeringsbevis för fastighet.  

  • Vid bostadsrätt anges uppskattat marknadsvärde 

  • Värdepapper (fond, aktie, obligation, kapitalförsäkring). 

  • Tillgångar av betydande värde (exempelvis värdefulla smycken, klockor, tavlor, fordon) anges under övrigt.   

 

Om det inte finns några tillgångar ska summa 0 kronor ändå anges i förteckningen.  

Skulder redovisas per förordnandedagen eller närliggande datum. Skulder ska styrkas med revers, lånehandling med mera.  

Förteckning lämnas alltid in på heder och samvete. När du lämnar in en redovisningshandling på heder och samvete uppstår straffansvar enligt brottsbalken. Om du medvetet, eller genom grov oaktsamhet, lämnar uppgifter som inte stämmer kan det medföra straffansvar. 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa