Utomkommunal förening - Ansökan om föreningsbidrag till föreningar med huvudsäte utanför Stenungsunds kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

För denna bidragsansökan finns ingen avsatt tid för hjälpstuga, men tid kan bokas på Stenungsund Arena via forening@stenungsund.se (eller telefonnummer längst ner på sidan).

Målgrupp för ansökan

Föreningar med huvudsäte utanför kommunen

Om verksamhetsbidraget

Vilka krav måste föreningen uppfylla?

 • Föreningens verksamhet ska rikta sig till invånare i Stenungssunds kommun.
 • Varje kommunmedlem ska ha rätt att bli medlem i föreningen och delta i verksamheten, såvida det inte finns sakliga och för kommunen godtagbara skäl att hindra denna rätt.
 • Föreningens verksamhet utgörs i huvudsak av socialt arbete eller integrationsarbete.
 • Föreningen får inte ha uppmuntrande attityd eller bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till missbruk av tobak, alkohol eller andra droger.
 • Föreningen får inte medverka till eller utsätta någon för diskriminering. Utgångspunkt är diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder; diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
 • Föreningen skall medverka till de kontrollåtgärder som är erforderliga inför bidragsbeslut

Ansökan ska innehålla:

 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut från föregående verksamhetsår
 • Revisionsberättelse från föregående år
 • Kontaktuppgifter
 • BG/PG/bankkonto

Tid för ansökan

Fullständig ansökan ska vara inkommen till Stenungsunds kommun senast den 31 maj.

Beslut fattas i Välfärdsutskottet, preliminärt 28 augusti.

Ansökningar som inkommit efter 31 maj eller som är ofullständiga den 31 maj behandlas nästkommande år.

Fullständiga riktlinjer för bidraget
Beslutat i KF 2021-04-15 § 76 (2021/228)

Följande behövs för e-tjänsten

 • Bank-ID
 • Underskrivna årsmöteshandlingar

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa